Header Row

通過高鐵撥款 示威者圍堵立法會

財委會莫視民意通過660億高鐵撥款,大批示威者圍堵立法會@16JAN2010


立法會財委會通過興建高鐵撥款,大批示威者圍堵立法會,堵塞運輸 及房屋局長鄭汝樺座駕。大批防暴警察到場戒備,並把示威者抬離馬 路。

最新影片