Header Row

東張西望 解「粗口」

CCTVB刻意滅聲帶老屈並曲解粗口~ 鋪排全為 "民建聯最無恥!"@東張西望30.3.09


19博士話"仆街.痴線"都係粗口!無線電視自打嘴巴粗口台?!@CCTVB東張西望30MAR09


鬼祟偷換左"屌屌揈"為"吊吊揈"!......原來鋪排又是 "民建聯最無恥!@CCTVB東張西望30MAR09
**************************************** *****
FW: 今時今日電視電台報告聯手沫黑, 如沒有今晚節目,
沒有了解事實全部的人可能完全相信電視上既畫面.
而今晚無線還用共產黨既手法改變事實!
今次連粗口既理解都為政府去改變!

如果今日霑叔在生, 我好相信佢老人家好樂意在電視上解釋那些詞語是粗口!
****************************
FW:《合理的理據! 公平的對待!》

近日,香港人對社民連「粗口」事件的批評令我覺得惋惜. 香港人的批判思考和理性判決實在反智幼稚...跟小孩沒甚麼分別...

我們教導小孩是黑與白的道德, 不說謊, 不遲到, 守秩序, 有禮貌....但是長大了的我們應該也知道, 世事不只是黑與白. 說謊, 遲到, 不守秩序, 沒有禮貌, 雖不理想, 但可合理...

立法會昨日進行政制辯論期間,社民連三名立法會議員多次打斷政制及內地事務局局長林瑞 麟的發言,並且利用粗言穢語辱罵林瑞麟「係走狗、公公」,三人被立法會主席曾鈺成逐出 會議廳。

辯論期間,黃毓民多次指責林瑞麟為「人肉錄音機」,形容他為「廢柴」,已被曾鈺成警告。其後林瑞麟在回應時指:「毓民對錄音機情有獨鍾,會唔會out咗啲啊,現時係都係m p3、mp4機,不過毓民最需要都係一個助聽器」,此時毓民高聲指「林瑞麟、你係盲的 」,黃毓民被曾鈺成逐出會議廳。

林瑞麟再次發言時,社民連梁國雄離開座位,走向林瑞麟面前,大罵林瑞麟「走狗、公公」 ,梁國雄被逐出會議廳。最後,陳偉業亦在會上喝罵林瑞麟,亦被逐出會議廳。

陳偉業被逐期間,民建聯陳鑑林說:「走就走啦。」陳偉業立即喝罵陳:「你都係狗嚟。」

毓民說:「我哋做齗人肉錄音機喺基於一種信仰,一種理想,契而不捨;你做人肉錄音機喺 幫極權主義者殘民以情..」

YoU TuBe!

我主觀認為毓民說粗口不是黑與白的..Like when someone asks you "Do you think it is appropriate to say damn it? shit? fuck?" I think you will answer "It depends on the situation. When the situation is suitable to use foul language to express my anger, frustration, and sadness, then maybe I will use it. Although it may not be a good/educated behavior, but I may do it when I have emotions."

Situation is the key! 說粗口是要有合理的理據! 我主觀認為毓民說粗口有合理的理據. 他和林瑞麟的辯論已經維持了很長時間的"有禮交談". 但是林瑞麟的工作牛效益和處事態度沒有改善....

香港人的批判思考和理性判決實在反智幼稚, 因為思想停留在黑與白的道德..一聽到有人"毫不掩飾"的說粗口, 就評極是錯的. 不理會前因後果,不理會合不合理.

對, 在立法會說粗口可能是不適合. 但是香港政府實在太畸形了, 不說粗口, 又可怎樣? If you have watched the movie "DOUBT", you will understand that sometimes to do the right thing (or turn the wrong to right), you need to use very extreme measures or may even do wrong things yourself. Sometimes, doing wrong things may take you even closer to God. In the movie, the nun lied to the father, the nun treat the kids meanly/harshly. But at the end, the nun is a good nun, a true real good person.

為甚麼我們寧願看見一個滿口仁義禮節的偽君子, 也不願去明白/接受一個真性情,滿腔熱血,愛國,但說粗口的好漢子. 父母又可必多擔心會教壞子女? 多加思考,子女一定明白甚麼是合理的理據...公平的對待...

因為特首說粗口不是"毫不掩飾,而是無意和不知道, 所以就可以很快被忘記? 公平的對待...立法會居然沒有...憑甚麼批評毓民? 特首和他的奴才, 連甚麼是粗口也不知道, 廣東話說不好, 中文錯陋百出..還自以為天真和了不起...粗口可以不說, 但一定要認識!

配嗎? 配做香港的特首嗎? 有空..不要再說甚麼民望如浮雲的傻話了...民望是你的成績表...我這一個又懶又鈍的學生也知道我的責任是盡我所能獲得好成績. This is my responsibility. My job. 民望低了...說不在乎? 那你也不在乎特首了吧...

有空..可以請你多想想對香港, 香港的民生, 香港的社會, 香港的教育, 香港的經濟有短期以及長遠的實際幫助的方案嗎?

Source from youtube/sleepingorangesowhat

最新影片